Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Жаңалықлар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

15 04 2021

ALBERUNIY.UZ сайтынан жаңа көрсетиў!

Alberuniy.uz сайты өзиниң бәрше тармақлары арқалы "ПАЗЫЙЛЕТ" атлы жаңа көрсетиў усынады.

Онда сиз мүқәддес ислам дини илимлери менен танысыўыңыз мүмкин.

Бүгин көрсетиўимизде "Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний" атындағы ислам билим журты устазы Нурислам Муратбаев "Шәриятымызда ораза ибадаты" темасында сәўбет алып барады

Alberuniy.uz ды бақлап барың, "ПАЗЫЙЛЕТ" көрсетиўин тамаша қылың ҳәм зәрүр мағлыўматларды билип алың!

Көрсетиў бүгин 20:00 басланады

12 04 2021

Рамазан айы сый-саўапларға толы болсын!

Әзиз ўатанласлар! Аллаҳ таала биз ушын ғәнимет қылып берген қутлы Рамазан айы мүбәрек болсын!

Бәршемиз бул берекетли айда саўаплы, ийгиликли ислерге басқа айлардағыдан да көбирек ғайрат салыўымыз керек болады.

Әтирапымыздағы бәршеге жақсылық қылыўға, мүтәжлерди қоллап-қуўатлаўға, қапа кеўиллерди шад қылыўға бел байлаўымыз лазым. Керек болса, бундай пазыйлетли ислерде беллесиўимиз керек болады.

Ибадатларда беккем болып, қайырлы дуўалар ҳәм зикир-салаўатларда даўамлы болыўымыз тийис.

Аллаҳ таала саўапларды еселеп беретуғын бул мүқәддес айда бәршемизди тынышлық-аманлық ҳәм саламатлық неъматлары менен сыйласын! ...

08 04 2021

БЫЙЫЛҒЫ РАМАЗАН АЙЫНЫҢ 1-КҮНИ 13-АПРЕЛЬГЕ ТУЎРА ...

БЫЙЫЛҒЫ РАМАЗАН АЙЫНЫҢ 1-КҮНИ 13-АПРЕЛЬГЕ ТУЎРА КЕЛЕДИ

«Мүбәрек Рамазан айын мүнәсип тәризде өткериў ҳаққында»ғы Президент қарары кабыл етилди.

Қарарға көре, Рамазан айы карантин қағыйдаларына әмел еткен ҳалда миллий үрп-әдет ҳәм қәдириятларға сай рәўиште өткериледи.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы уламалары тәрепинен Ислам дини дереклери ҳәм астрономиялық мағлыўматларға таянып 2021-жылда Рамазан айының 1-күни усы жыл 13-апрель, сийшенби күнине туўра келиўи ҳаққында жуўмаққа келинди.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы баспа сөз хызмети

08 04 2021

НУКУС “МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ” ЎРТА ...

Бугун Нукус “Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний” ўрта махсус ислом билим юртида билим юрти ўқитувчилари, талабалари ва Ўзбекистон мусулмонлари идораси таълим ва кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи С.Шерхонов, таълим ва кадрлар тайёрлаш бўлими мутахассиси А.Дўсматов ва Тошкент ислом институти Ўқув ишлар бўйича проректори У.Ходжаевлар билан бирга очиқ суҳбат ўтказилди.

Суҳбатни билим юрти директори Ш.Бауатдинов кириш сўзи билан очиб берди ва талабаларга келган меҳмонларни таништириб ўтди.

Суҳбат давомида талабалар тамонидан берилган барча саволларга Ўзбекистон мусулмонлари идораси Таълим ва кадрлар тайёрлаш ...

30 03 2021

ЖУРТЫМЫЗ МЕШИТЛЕРИНДЕ РАМАЗАН АЙЫ ҲӘМ ТАРАЎИҲ ...

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы тǝрепинен мүбǝрек Рамазан айын мүнǝсип тǝризде күтип алыў, оны жоқары дǝрежеде ѳткериў ҳǝм Тарўиҳ намазларында мѳмин-мусылманларға қолай шǝрт-шǝраятлар жаратыў мақсетинде мешитлерде таярлық жумыслары басланды.

Атап айтқанда, мешитлерде Тараўиҳ намазларына қолай шǝрт-шǝраятларды таярлаў мақсетинде, усы жылдың 10-апрель, шемби күни “Азадалық күни” ѳткериледи.

Коронавирус кеселлиги менен байланыслы қурамалы жағдай даўам етип атырғанын инабатқа алған ҳалда таровеҳ намазларында санитария-эпидемиологиялық қадағалаў күшейтириледи. Атап айтқанда, намаз оқыўшылар медициналық нықапта болыў, аралықты сақлаў, келиўшилер дене температурасын ѳлшеў, антисептикалық қураллардан пайдаланыў ...

29 03 2021

Мағлыўмат

Пайғамбарымыз алайҳиссалам ҳәдисте санап өткен түнлер:

1. Сегизинши зулҳижжа түни;

2. Тоғызыншы зулҳижжа түни;

3. Қурбан ҳайты түни;

4. Фитр ҳайты түни;

5. Шаъбанның он бесинши түни.

Усы санап өтилген бес түнниң бири бараат түни. Бул үлкен пазыйлет ҳәм бахыт-саадатқа толы түнде Аллаҳ таала:

«Сораң! Сорағаныңызды бериўге таярман», дейди.

Соның ушын әзизлер, бул түнди уйқысыз таат-ибадатта өткерип, дуўалар қабыл болады, деген исенимде дуўа қылыўымыз лазым болады.

29 03 2021

Мағлыўмат

“Бараьат” сөзи араб тилинде “азат болыў”, “қутылыў” деген мәнилерди аңлатады. Бул түнниң бараьат, яғный қутылыў, азат болыў, деп аталыўына себеп, бул айда Аллаҳ тааланың меҳири себепли көп адамлар дозақтан азат болады.

Ол - Шаъбан айының он бесине өтер түн. Быйыл 2021-жылдың март айының 28-сәнесинен 29-сәнесине өтер түнге туўры келеди.

14 03 2021

Билим юртимизда “Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ойлиги” ...

Нукус Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний ўрта махсус ислом билим юртида 2021-йил 12-13 март кунлари “Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ойлиги” ўтказилди. Билим юрти худуди табийий хусусиятларини ва географик жойлашувининг ўзига хосликларини инобатга олган ҳолда ободанлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишлари ташкил этилди. Бунда айниқса билим юрти ҳовлиси ва атрофларининг озодалиги шу билан бирга билим юртининг ўқув хоналарида, аудиторияларда, ички ва ташқи ҳудудларда ҳамда талабалар турар жойларида ободанлаштириш ишлари амалга оширилди. Жумладан 130 метр сув оқар ариқлар тозаланди, чиқиндилар чиқариб ...

11 03 2021

ӨЗБЕКСТАНДА 1-ОРЫНДЫ АЛҒАН ЕҢ АБАТ МЕШИТ ...

Мешит - адамды өзин жоқтан бар қылған жаратқан әлемниң Ийеси Аллаҳ таала менен жақын қылатуғын орын. Мешит – адамлардың бир-бирине деген мийирбаншылығын, аўызбиршилигин күшейтип, жаныңызға тынышлық салып қоятуғын бирден-бир мәкан.

Соның менен бирге, мешит мусылман әлеминде бул әпиўайы ғана диний имарат емес, ол мийманлар, туристлер келетуғын елимиз ушын көрк берип туратуғын нышан саналады.

Мине, еситпеген болсаңыз, Өзбекстанда “Eң абат мешит” бағдары бойынша 1-орынды Қарақалпақстан Республикасы Нѳкис қаласындағы “Имам ийшан Муҳаммад” жоме мешити деп табылды. Бундай ...

15 04 2021

ALBERUNIY.UZ сайтынан жаңа көрсетиў!

12 04 2021

Рамазан айы сый-саўапларға толы болсын!

08 04 2021

БЫЙЫЛҒЫ РАМАЗАН АЙЫНЫҢ 1-КҮНИ 13-АПРЕЛЬГЕ ТУЎРА ...

08 04 2021

НУКУС “МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ” ЎРТА ...

30 03 2021

ЖУРТЫМЫЗ МЕШИТЛЕРИНДЕ РАМАЗАН АЙЫ ҲӘМ ТАРАЎИҲ ...

29 03 2021

Мағлыўмат

29 03 2021

Мағлыўмат

14 03 2021

Билим юртимизда “Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ойлиги” ...

11 03 2021

ӨЗБЕКСТАНДА 1-ОРЫНДЫ АЛҒАН ЕҢ АБАТ МЕШИТ ...

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси