Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Мақалалар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

08 02 2021

ӘДЕП АЛТЫННАН ДА ҚЫМБАТ…

Инсан тәбияты байлық, пул ҳәм алтынды жүдә жақсы көреди. Себеби, байлық көп нәрсени шешеди, бай-дәўлетли адам көп нәрсени аңсатлық пенен қолға киргизеди. Сол себепли, айырым балалар бай адамға ҳәўес пенен қарайды, бай болыўды арзыў қылады.

Өмирде қыйыншылық көрмей, арзыў-әрманларына аңсат ерисиў ҳаққында шийрин қыял сүреди. Туўры, бай-дәўлетли инсан жақсы жасап, нени қәлесе, аңсат ерисип атырғанлығын көремиз.

Көпшиликтиң көз-қарасында сол нәрсе үлкен бахыт. Бирақ, үлкен байлыққа ийе бола турып, бахытлы бола алмаған яки өзин бахытсыз ...

04 02 2021

Азан менен пулды толық бермесең, күнлик ...

Азанда жумысқа атландым. Бəндиргиде бираз турып қалдым. Ақыры, көлик келди. Бир жигит пенен қабатласып миндик. Оның менен түсетуғын жеримиз бир екен. Түсип атырып жол кирейге азғана жетпей атырғанын, Қуда қәлесе, ертең әлбетте қосып төлейтуғынын айтып, пул узатты. Бирақ, кондуктор тыңлаўды қәлемеди.

- Мен ырымшылман. Азан менен толық пул алыў керек. Болмаса, күнлик жобам толмайды, - деди.

- Әмеки, үйден асығып шыққан едим, пул алыўды умытыппан, - деп түсиндирди жигит.

- Пулың жоқ екен, неге минесен? Бугинги күнимди бүлдирдиң!..

-Жигит ...

03 02 2021

“ОНДАЙ ТУЎЫСҚАНЫҢ БОЛҒАНЫНАН...”

Адамлар арасында

«мен қанша жақсылық қылсам да, туўысқанларым маған қиянет қылады»,

«ағайин менен алыстан қатнасқан жақсы»,

«бундай туўысқаның болғанынан болмағаны жақсы»

"ондай туўысқанның барынан жоғы..." деген пикирлер жийи-жийи ушырасады. Усындай жаман ойдың кесиринен көп адам өзиниң қаны бир туўысқаны менен ат қуйрығын кесисип, көрместей болып жүргенлер де жоқ емес. Ҳәтте, бир-бири менен жағаласып жүрген жақынларды да көрип қаламыз

Бул – әлбетте, руўхыятымыздың төменлигиниң көриниси. Өйткени, халқымыз әзелден бир-бирине өкпелессе де, өлимге қымайтуғын, «сеннен аяғанымды ийт жесин» деп, жарты нанын ...

03 02 2021

Саҳаба Әлий ибн Әбиў Талиб разыяллаҳу ...

Адамлар илимге қарағанда, тәрбияға көбирек мүтәж.

Аз нәрсе бергениңнен уялма. Ҳеш нәрсе бермеў – оннан да аз.⠀

Тилиңниң өткирлигин (шешенлигин) саған сөйлеўди үйреткен анаңа жумсама.

Сен – аўзыңнан шықпаған сөзлериңниң хожайынысаң. Айтып болғаннан кейин, олар – сениң хожайының.

Адамға байлығы менен денсаўлығына арқа сүйеўдиң қәжети жоқ. Дени саў пайыт келген ўақытта аўырып қалыўы, ал бай бир демде кәмбағалласып қалыўы мүмкин.

Ақылсызлық пенен басланып, өкиниў менен тамамланатуғын ғәзептен сақланың.

Жүрек таза болғанда ғана тилден оңлы сөз шығады.

Ең үлкен байлық - ақыл. Ең ...

03 02 2021

КӘМБАҒАЛ БЕС ТҮРЛИ САДАҚА БЕРЕДИ!

Бир күни жоқшылықтан қыйналған бир кәмбағал көпти көрген уламаға жолығып:

- Айтыңызшы ҳәзирет, мен не ушын усындай кәмбағал болып туўылдым екен? – деп налыйды.

Улама оған:

- Себеби, сен адамларға сақыйлық көрсетпейсең, оғада зықнасаң, - деп жуўап береди.

Бул жуўапқа таң қалған кәмбағал:

- Қолымда беретуғын ҳеш нәрсем жоқ, тапқаным өзимнен артпаса, қалай сақый боламан? – дейди.

Сонда улама:

- Негизи сениң адамларға жақсылық қылыўға мүмкиншилик беретуғын 5 қәбилиетиң бар. Сол имканиятларыңды оятып, жүзеге шығарғаныңда бундай демес едиң, - дейди.

...

02 02 2021

​АРАҚТЫҢ КЕСИРИНЕН ПАЙДА БОЛАТУҒЫН АРСЫЗЛЫҚ

Арақтың ең үлкен зыяны – адамды ақылынан адастырып, оған оның өзи айтқысы келмейтуғын сөзлерди айттырып, ислегиси келмейтуғын уят ислерди ислетип қоятуғыны. Арақ ишкен адам кеминде еки-үш күн бойы аўырыўынан саўала алмай, тағы 1-2 күн әтирапындағылардан қысынып, уялып жүреди. Ҳәтте, базы биреўлериниң туўған-туўысканы көрместей болып, жақынларынан айырылып қалады. Себеби, ишимлик ишкен адам қәдир-қымбатынан айырылып, абыройдан журдай болады. Неге? Себеби, ол мәс ҳалында не ислеп, не қойғанын билмей:

Жақынларына қол көтерип қойыўы;

Оларды ренжитетуғын сөз айтып қойыўы;

...

27 01 2021

СИЗДИ ЖАРАТҚАНҒА СҮЙИКИМЛИ ҚЫЛАТУҒЫН ӘДЕПЛЕР

1. Мөмин-мусылман адамды көргениңде оған "Ассаламу алайкум" деп сәлем бер. Бул сөз "Сизге Аллаҳ тааланың тынышлығы болсын" деген әжайып тилекти билдиреди.

Ал егер ол сеннен бурын сәлем берип қойса, оған:

"Ўа алайкум ассалам" «Сизге де Аллаҳ тааланың тынышлығы болсын» деп шырайлы тәризде жуўап қайтар.⠀

2. Егер бир жерге (биреўдиң үйине) киргиң келсе, алды менен есикти қағып, даўсыңды шығарып, үй ийесиниң рухсатын алып кир. Биреўдиң үйине рухсатсыз кириў – әдепсизликтиң белгиси.⠀

3. Аўқат, суў, ҳ.т.б тағам ишип-жеў алдында «Бисмилләҳ» деп ...

27 01 2021

РЫЗҚ ҚАЛАЙ КЕЛЕДИ?

Мийнет ететуғын адамлардың үш түрли әмели бар:

Бириншиси – барлық ырысқы-несийбе, байлық, мал-мүлк адамның өз күши менен, билими менен, ақыл-парасаты менен, қәбилиети менен келеди деп исенеди.

Екиншиси – «Аллаҳ таалаға тәўекел еттим, Аллаҳ өзи асырайды» деп қол қаўсырып отырады.

Үшиншиси – қолдан келген хызметин атқарады, әмелин қылады, мийнет ислейди, соннан кейин исин Аллаҳ таалаға тапсырады. Жаратыўшы қәлесе ғана ҳадал рызқ келеди деп түсинеди, дуўасын оқыйды.

Буның мысалы бәҳәрде жер қазып, дән сеўип, ...

25 01 2021

Илим талап қылыў – уллы ис ...

Инсан бул дүньяда жасар екен, бир қанша нәрселерге мүтәжлиги туўылады. Жеп-ишиў, кийиниў ҳ.т.б. Сондай зәрүр мүтәжликлердиӊ бири илим болып есапланады. Илим ҳәр бир нәрсениӊ мағызын, ҳақыйқатын ашып бериўши нәрсе болып есапланады.

«Илим» – сөзликте билиў деген мағананы аӊлатып, уламалар термининде: «Үйренилип атырған ҳәр бир нәрсениӊ ҳақыйқатын билиўге «илим» деп айтылады», делинген. Базы уламалардыӊ нәзеринде: «Илим – ҳидаятты билиўге жетелейтуғын негизлер», – деген. Ҳақыйқатында да, инсанды адасыўдан ҳәм бахытсызлықтан қутқарыўға себеп болатуғын нәрсе илим болып есапланады. ...

08 02 2021

ӘДЕП АЛТЫННАН ДА ҚЫМБАТ…

04 02 2021

Азан менен пулды толық бермесең, күнлик ...

03 02 2021

“ОНДАЙ ТУЎЫСҚАНЫҢ БОЛҒАНЫНАН...”

03 02 2021

Саҳаба Әлий ибн Әбиў Талиб разыяллаҳу ...

03 02 2021

КӘМБАҒАЛ БЕС ТҮРЛИ САДАҚА БЕРЕДИ!

02 02 2021

​АРАҚТЫҢ КЕСИРИНЕН ПАЙДА БОЛАТУҒЫН АРСЫЗЛЫҚ

27 01 2021

СИЗДИ ЖАРАТҚАНҒА СҮЙИКИМЛИ ҚЫЛАТУҒЫН ӘДЕПЛЕР

27 01 2021

РЫЗҚ ҚАЛАЙ КЕЛЕДИ?

25 01 2021

Илим талап қылыў – уллы ис ...

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси