Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Мақалалар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

03 03 2021

САЎАП ИС

Базыда биреўге жақсылық қылып, елге пайдамыз тийип, сөзимиз өткир болып атырса, ол – бизиң мықлы екенлигимизден ямаса асып-тасқан илимли екенлигимизден емес, бул Аллаҳ тааланың бизге берген мийриминен, аўзымызға туўры сөз салып, сол исти қылыўға имканият берип қойғанлығынан!

Егер Аллаҳ таала ол исти жеңиллетпегенде, сол саўап исти қылыўды несип етип, оңына басламағанында, биз оның мәнисине де жете алмас едик. Тап ҳәзир усыны жазып, оқып, ҳәтте, мурнымыз бенен нәпес алып, оны сыртқа шығарып атырғанымыз да – Аллаҳ ...

01 03 2021

Бендениң шүкири тоқтамағанша, Қудайдың бериўи де ...

Әбул Аббас Мурсий айтады: "Бенде төрт түрли аҳўалда болады, бес түрли емес. Олар: Неъмат, Сынаў, Ибадат, Гүна".

Бенде мудамы усы төрт жағдайда болады. Мусылман адам неъмат берилген инсанлардан болады ямаса басына бир сынаў түседи, ибадатта жүреди де, гүна ислерди қылыўшы да болады. Усы төрт аҳўалдың өзиниң саўап алатуғын пайдалы мәнзили бар:

- егер саған бир неъмат берилген болса, сеннен талап етилген нәрсе оған шүкир қылыў, ҳеш болмаса күнине бир мәрте болса да "Әлҳамдулиллаҳ" деп айтыў;

- егер ...

26 02 2021

Жақсы сөз дегенимиз – адамның бул ...

Жақсы сөзге:

Жаратқанды еске алыў ушын айтылған сөз;

Өзгелердиң кеўлин көтериў ушын айтылатуғын сөз;

Муңайған адамға үмит бағышлаў ушын, бир инсанның кеўлине сүйеў болыў ушын айтылған демеў сөз;

Қарыз сорап келген адамға ақшалай көмеклесе алмасаңыз да, оның тәшўиши менен бөлисип, оған исеним, күш-жигер бағышлайтуғын жақсы сөз;

Адамлардың арасын жарастырыў ушын айтылған жыллы сөз;

Биреўдиң қәтесин дүзетиў ушын жанашырлық пенен айтылған шынлық сөз;

Жақсылықты көбейтип, жаманлыққа тосық қойыў ушын айтылған нәсият сөз;

Өз билгениңди өзгелер менен бөлисиў, ...

24 02 2021

«МЕНИ КИМ БИЛИП АТЫР ДЕЙСЕҢ?..»

Ерте заманда бир ақыллы патша елине нәсият етиўди ойлап: «Бүгин кешке орталық болған ашық майданға үлкен ыдыс қойылады. Сүт жыйнаўымыз керек. Таң атқанша ҳәр бириңиз бир-бир кесе сүт әкелип қуйыңлар!» деп жар салыпты.

Ертеңине қараса, ыдысқа аппақ сүт емес, сылдырлаған суў толып қалған екен. Себеби, сол елдиң турғынлары: «Сонша көп адамның ишинде мениң бир кесе суўым билинеди дейсең бе?» деп қараңғыда суў әкелип қуя берген екен.

Расында да, «менде турған не бар?» деп емес, ҳәр ...

24 02 2021

КӨЛИККЕ БАЙЛАНҒАН ҚЫЗЫЛ ШҮБЕРЕК

«Көпшилигимиз, көликке байланған қызыл шүбереклерди көрип жүрмиз. Гейде үйлениў тойына арналған безеў шарларынан қалып қойған шығар деп те ойлап қаламыз. Бирақ, бир күни усындай көликтиң ийесинен: «Буны не ушын байлап алғансыз?» деп сорадым. Ол бирден: «Көз тиймеў ушын ғой, бәле-жаладан, жол апатынан сақлайды», - деп жуўап берди.

Таң қалдым! Бул кишкене ғана өзи үзилейин деп турған шүберек адамды қалай сақласын?! Саў ақылға сыймайды. Бундай нәрселер бизди ҳеш нәрседен де сақлай алмайды. Бәле-жаладан, жол апатынан сақланыўдың жоллары ...

24 02 2021

АТА-АНАНЫҢ ДУЎАСЫ БӘЛЕДЕН САҚЛАЙДЫ

Көп адамның болайын деп турған исиниң болмай қалып, жүрисейин деп турған жумысының жүрмей қалатуғыны ата-анасын ренжитип алыўынан болады екен.

Ата-ананың қас-қабағына қарап, кеўлин табыў – бул өмирдеги ең мазмунлы ҳәм қайырлы әмеллердиң бири. Себеби, Аллаҳ таала Қураны кәримде: Өзине ғана қулшылық қылыўды айтқаннан кейин бирден ата-анаға жақсылық қылыўды буйырған.

Ал, Пайғамбарымыз алайҳиссалам:

«Аллаҳ тааланың разылығы - ата-ананың разылығында, Аллаҳ тааланың ғәзеби - ата-ананың ғәзебинде», - дейди. (Имам Термизий)

Жер бетинде ата-ананың ҳақ пәтиясы, олардың пәк кеўлинен ...

24 02 2021

ТАЖ КИЙГЕН ШАЙТАН

Рәўият етилиўинше, шайтан ләшкерлерин жер жүзине жиберип атырып: «Қайсы бириңиз бир мусылманды жолдан аздырсаңыз, оның басына таж кийдиремен», дейди.

Олардың ең фитна тарқатыўшысы шайтанға ең жақыны болады ҳәм ол оның алдына келип: «Пәленшени ўасўасаға салған едим, соңында ол ҳаялын талақ қылды», дейди.

Сонда шайтан: «Ҳеш ис қылмапсаң, ол жақында басқасына үйленип алады», дейди.

Соң екиншиси келип: «Пәленшени ўасўаса қыла берген едим, ақыры оны, досты менен урыстырып қойдым», дегенин де, ол: «Ҳеш ис қылмапсаң, жақында ...

24 02 2021

«ЖЫРТЫҚ АЯҚ КИЙИМ ШҮКИРШИЛИК ЕТИЎДИ ҮЙРЕТТИ...»​ ...

«ЖЫРТЫҚ АЯҚ КИЙИМ ШҮКИРШИЛИК ЕТИЎДИ ҮЙРЕТТИ...»

(алпыс жыл устазлық қылған ғаррының айтқанлары)

Бир күни аяқ кийимимниң бас тәрепи жыртылып қалды. Оны тазадан алатуғын, бириншиден, ғәрежет жоқ, екиншиден, ондай туфлиди табыў ол ўақытта әбден қыйын болатуғын еди. Районға тазадан муғаллим болып келип атырған пайытым еди.

Мектепке барыўға, оқыўшылардың көзине көриниўге қатты қысынатуғын едим. Бирақ та, басқа жас муғаллимлердиң де жағдайы меникиндей еди. Ҳәтте, базыларының аяқ кийими де жоқ еди. Олар мектепке сегиз шақырым жерден жалаң аяқ жаяў ...

24 02 2021

ГИЛЕМ ТОҚЫЎШЫ

Тарийхта бир бай саўдагер болған екен. Оның байлығы өзинен соңғы жети әўладына жетер еди. Соған қарамастан ол улына гилем тоқыў өнерин үйретипти. Бир күни бала дослары менен сейилге шыққанында, пул өндириў мақсетинде бақлап жүрген қарақшылар оны урлап, алып кетеди.

Баланы қала шетинде бир гөне жайға алып барып қамап қояды. Соң баланың әкесине хат жиберип улының орнына көп пул сорайды, бирақ, оның әкеси пулды бериўге асықпайды. Қарақшылар шыдамы жетпей, баланы өлтирмекши болғанда, бала оларға былай дейди: ...

03 03 2021

САЎАП ИС

01 03 2021

Бендениң шүкири тоқтамағанша, Қудайдың бериўи де ...

26 02 2021

Жақсы сөз дегенимиз – адамның бул ...

24 02 2021

«МЕНИ КИМ БИЛИП АТЫР ДЕЙСЕҢ?..»

24 02 2021

КӨЛИККЕ БАЙЛАНҒАН ҚЫЗЫЛ ШҮБЕРЕК

24 02 2021

АТА-АНАНЫҢ ДУЎАСЫ БӘЛЕДЕН САҚЛАЙДЫ

24 02 2021

ТАЖ КИЙГЕН ШАЙТАН

24 02 2021

«ЖЫРТЫҚ АЯҚ КИЙИМ ШҮКИРШИЛИК ЕТИЎДИ ҮЙРЕТТИ...»​ ...

24 02 2021

ГИЛЕМ ТОҚЫЎШЫ

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси