Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Мақалалар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

11 03 2021

БЕС ҚӘБИЛИЕТ

Бир күни жоқшылықтан қыйналған бир кәмбағал көпти көрген уламаға жолығып:

- Айтыңызшы ҳәзирет, мен не ушын усындай кәмбағал болып туўылдым екен? – деп налыйды.

Улама оған:

- Себеби, сен адамларға сақыйлық көрсетпейсең, оғада зықнасаң, - деп жуўап береди.

Бул жуўапқа таң қалған кәмбағал:

- Қолымда беретуғын ҳеш нәрсем жоқ, тапқаным өзимнен артпаса, қалай сақый боламан? – дейди.

Сонда улама:

- Негизи сениң адамларға жақсылық қылыўға мүмкиншилик беретуғын 5 қәбилиетиң бар. Сол имканиятларыңды оятып, жүзеге шығарғаныңда бундай демес едиң, - дейди.

...

09 03 2021

БИЛИМ МЕНЕН МАЛ-ДҮНЬЯНЫҢ 10 АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ

Бир күни саҳаба Әлий разыяллаҳу анҳуге "Илим артық па, яки мал-дүнья артық па?" - деп бирден сораў берипти.

Сонда Әлий разыяллаҳу анҳу:

Биринши, билим артық. Өйткени билим - пайғамбарлардан қалған мийрас, ал мал-дүнья – Фиръаўн менен Сықмардың мийрасы.

Екинши, билим сени сақлайды, ал мал-дүньяны сен сақлайсаң.

Үшинши, билимниң досты көп, ал мал-дүньяның душпаны көп.

Төртинши, билимди сарпласаң артып бара береди, мал-дүньяны сарпласаң азая береди.

Бесинши, билим саған ҳүрметли атақ береди, ал мал-дүнья "сықмар" деген атқа қалдырады.

Алтыншы, билим өзин-өзи сақлайды, ал мал-дүньяны ...

09 03 2021

Динимизде Аналарға болған ҳүрмет

Ҳақыйқатында да, Аллаҳ таала инсанларға ата-анаға жақсылық қылыўға буйырды. Ол жақсылықлар қол менен бола ма, сөз бенен бола ма, ҳәмме ўақыт бул ўазыйпаны умытпаўды ескертти ҳәм аятында:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

«Биз инсанды ата-анасына жақсылық етиўге буйырдық», – деди. («Анкабут» сүреси, 8-аят). Бул аяттан Аллаҳ тааланың ата-аналарға берилген үлкен итибардың көриниси перзентлерин ата-аналарына жақсылық қылыўға буйырғаны. Динимиз керек болса, оларды разы қылыў ушын бар мал-мүлкиңди сарплаўға шақырады. Соның менен бирге, бул жақсылық олар қайтыс болғаннан кейин де ...

09 03 2021

Сениң қәлбиңе Аллаҳ таала нур салған ...

Ҳақыйқатында да, гүна истиң адам баласына тийгизетуғын зыянлары оғада көп. Соның бири – умытшақлық дәртине урындырыў. Буған имам Шафиъийдиң басынан өткен мына бир ўақыя дәлил бола алады.

Бир күни имам Шафиъий устазы имам Мәликке китап оқып берип отырған еди. Имам Мәлик оның даналығы мен түсинигиниң тереңлигине таң қалып:

«Сениң қәлбиңе Аллаҳ таала нур салған екен. Сен оны гүналардың кесири менен кетгизип алма», - дейди.

Расында да, имам Шафиъийдиң ядлаў қәбилиети жүдә күшли болған. Ол киси ...

09 03 2021

Тәўбениң сырлары

Гүналар бенде менен Аллаҳ тааланың арасын узақластырады. Аллаҳ тааладан узақластыратуғын барлық нәрседен узақласыў шәрт.

Ал, бул илим (гүна Аллаҳ тааладан узакласыўға себеп болыўын билиў), пушайманлық (гүна ислеп қойғанына пушайман болыў), азм (ҳеш қашан гүнаға қайтпаўға қарар етиў) менен болады.

Себеби, бенде Аллаҳтан узақласыўға себеп болатуғын гүналарды билмесе, ислеген гүналарына пушайман болмайды, жүреги езилмейди. Пушайман болмаған соң гүнадан қайтпайды.

Тәўбе - гүнадан бойсыныўға қайтыў дегени. Бенде гүна исти қылғаннан кейин тәўбе етиўи ўəжиб есапланады. Егер гүна ...

09 03 2021

АШЫЛМАЙТУҒЫН ЕСИК ЖОҚ!

Мөмин адамның өмиринде «имкансыз» деген түсиник болмаў керек. Аллаҳ таала миннетли түрде оған бир шығатуғын жол пайда қылады. Қыйыншылық шийеленискен сайын шешим есиги көринеди, қараңғы қойыўласқан сайын таңның атыўы жақынлайды.

Егер қапаланып, жақсылықтан гүдер үзген болсаңыз, Ғәзийнеси кең Жаратыўшыңыздың есигин қағың. Себеби, ашылмайтуғын есик жоқ, әсте ғана соны қаға алмайтуғын адамлар бар...

Аллаҳ таала Қураны кәриймде:

«Егер бенделерим сеннен Мен ҳаққымда сораса, (онда оларға мениң мына сөзимди жеткизиң): Мен, әлбетте, жақынман. Дуўа қылыўшының дуўасын қабыл ...

03 03 2021

Миссионерлик пенен шуғылланыўшы секталардың көп миллетли ...

Миссионерликтиң тийкарғы мақсети – қайсыдур динди үгит-нәсиятлаў яки қайсыдур динди күшсизлендириў емес, ал сиз ҳәм биз жасап турған журттың тынышлығына иритки салыў ҳәм раўажланыўын ўайран етиў болып есапланады. Тарийхтан мәлим, миссионерлер тап сол жол менен бир неше мәмлекетлердиң социаллық ҳәм сиясый, экономикалық ҳәм мәдений турмысын изден шығарады. Аўызбиршиликли бир халық ҳәм миллетти бузылыўға алып келип, оларды топар ҳәм секталарға бөлип жиберди. Әқибетте халықтың әсирлер аса қәлиплесип келген миллий ҳәм диний қәдириятлары аяқасты болыўына ҳәм ақырында ...

03 03 2021

Биз Ҳәзирети Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа ...

Билемиз бе?

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам көшеде кетип баратырғанын да балаларға сәлем берер еди.

Билемиз бе?

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам қол берип көриссе тап сол адам қолын тартып алмағанша қолларын биринши болып алмас еди.

Билемиз бе?

Биреў Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа салламға сөйлесе оған жүзи ҳәм денеси менен жүзленер еди.

Билемиз бе?

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа салламнан биреў бир нәрсе сораса ҳеш қашан жоқ демеген.

Билемиз ...

03 03 2021

​«БАЛАМ ТУЎРЫ СӨЗЛИ БОЛСЫН ДЕСЕҢИЗ...»

Бир адам үш жасар ҳәм жети жасар еки баласын ертип, футбол ойынын тамашалаў ушын орталық стадионға барады. Касса майданшасында:

Билет баҳасы:

«Үлкенлерге: 1000 сўм

6 жастан асқан балаларға: 500 сўм, 6 жасқа толмаған балаларға кириў бийпул», - деп жазылып турған екен. Ол жигит:

- Маған еки билет берсеңиз. Бири үлкен, екиншиси 7 жасар балаға, - дейди. Сонда артында нәўбет күтип турған бир жигит сыбырлап:

- Балам алтыға толмаған десең ким билип атыр? 500 сўм қалтаңда қалар еди ғой», ...

11 03 2021

БЕС ҚӘБИЛИЕТ

09 03 2021

БИЛИМ МЕНЕН МАЛ-ДҮНЬЯНЫҢ 10 АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ

09 03 2021

Динимизде Аналарға болған ҳүрмет

09 03 2021

Сениң қәлбиңе Аллаҳ таала нур салған ...

09 03 2021

Тәўбениң сырлары

09 03 2021

АШЫЛМАЙТУҒЫН ЕСИК ЖОҚ!

03 03 2021

Миссионерлик пенен шуғылланыўшы секталардың көп миллетли ...

03 03 2021

Биз Ҳәзирети Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа ...

03 03 2021

​«БАЛАМ ТУЎРЫ СӨЗЛИ БОЛСЫН ДЕСЕҢИЗ...»

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси