Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Мақалалар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

28 04 2021

Рамазан оразасы

Ҳәр түрли себеплер менен: тәўекел қыла алмай, яки жағдайы болмай, я болмаса, ораза тутыўдың парыз екенлигин билмей, Рамазан оразасынан қалып кеткенлерге ЕСЛЕТПЕІ!!!

5 күн емес, ҳәтте, 15 күн қалып қойсаңыз да, сизиң қалған он бес күнди тутып бериўге мүмкиншилигиңиз бар!

Егер наўқас яки сапарда болмасаңыз, жағдайы келмейтуғын қартайып қалған адам болмасаңыз, жүкли болмасаңыз, онда берекет жаўған пазыйлетли айдың берекетинен сиз де бос қалмаң!

Бул – бир жылда бир-ақ рет келетуғын берекетли ўақыт!

Бул – тилеклер қабыл болатуғын, ҳәр ...

26 04 2021

ОРАЗАНЫҢ СИЗ БИЛМЕГЕН ТАҒЫ БИР ПАЙДАСЫ ...

Ақ қан тоқымалары инсан иммунитет системасының тийкарғы элементи. Илимий изертлеўлерде анықланыўынша, бир күн ораза тутылса, ақ қан тоқымасы пайда болып, инсанды ҳәр түрли кеселликлерден сақлайды екен. Қамарий жыл (айға қарап есапланатуғын жыл есабы) болса, 355 яки 356 күнге туўры келеди. Организм ушын бир жылға жететуғын ақ қан тоқымаларын пайда қылыў ушын 36 күн ораза тутыўымыз керек екен. Демек, шәўўал айында тағы алты күн ораза тутсақ, иммунитет системасын толық тиклеген болады екенбиз!

Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа ...

24 04 2021

Рамазан айын да мениң үмметиме меннен ...

Жабир ибн Абдуллаҳ разыяллаҳу анҳудан, ол Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа салламнан рәўият қылады.

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:

  • «Рамазан айын да мениң үмметиме меннен алдыңғы пайғамбарларға берилмеген бес нәрсе берилди:

Бириншиси: Рамазан айының әўелги түнин де Аллаҳ таала оларға рейим нәзери менен қарайды, кимге Аллаҳ таала рейим нәзери менен қараса, оны ҳеш қашан азапламайды.

Екиншиси: Олардың аўызларынан шығатуғын ийси Аллаҳ тааланың алдын да мүшиктиң ийсинен де хошийисли жүредилер.

Үшиншиси: Периштелер олардың ҳаққына күни-түн истиғфар айтады.

Төртиншиси: Аллаҳ таала ...

20 04 2021

Рамазан айында өткен ҳәр бир демиңиз ...

Достым сизге бир қызық айтайын ба?

Усы Рамазанда Аллаҳ таала разы болсын деп ықлас пенен ораза туттыңыз ғой, солай ма?

Аўқаттан, күнде ишип жүрген суўыңыздан, шайыңыздан таң атқаннан кешке дейин бас тарттыңыз. Тек болғаны 15-16 саатқа ғана болса да, бул – жүдә үлкен жеңис! Себеби, сиз нәпсиңизди жеңе алдыңыз, оған аўыр соққы бердиңиз.

Сиз саўабы мол болған үлкен бир ис қылдыңыз!

Тап сол сыяқлы енди базы бир жаман әдетлерди де биратола таслап кетиўге мүмкиншилик бар. Бул сизиң қолыңыздан ...

20 04 2021

Бир ай толық ораза тутқаннан кейин ...

Бир ай толық ораза тутқаннан кейин денеңизде қандай өзгерис болатуғынын билесиз бе?

1. Денеңизден сексен пайыз зәҳәрли затлар шығып кетеди;

2. Асқазан асты бези үлкен көлемде ислейди. Соның ушын қантлы диабетке шалыныў сегиз айға артқа сүриледи;

3. Адамның мийи никотиннен қутылады. Бул нәрсе шегетуғынларға сигаретти таслаўға жәрдем берип, денени кофеиннен тазалайды;

4. Қартайыўды үш айға артқа сүреди. Буған қосымша нерв клеткаларын тазалайды;

5. Ораза денедеги өлип баратырған клеткаларды, әсиресе иммунитет ҳәм қан айланыс клеткаларын раўажландырады;

6. Ораза адам денесиндеги узақ ўақыт ...

17 04 2021

Әмеллерде ықластыӊ орны

Ықлас – бендениӊ әмеллерди қылыўдағы мақсети тек ғана Аллаҳтыӊ разылығы ушын ибадат қылыўға айтылады. Әне сондай нийетте қылынған әмеллер қабыл болады ҳәм саўабы көп болады. Аллаҳ таала Қураны кәриймде:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

«Ал, олар тек Аллаҳға ғана, Оның ушын динди (ширктен) ажыратқан, туўры жолдан аўмаған ҳалларында ибадат қылыўға, намазды кәмил оқыўға ҳәм зәкат бериўге буйырылған еди. Усы – туўры (ҳақыйқый) дин» дейди («Баййина» сүреси, ...

17 04 2021

ОРАЗА ТУТЫЎДЫ ҚЫЙЫН ДЕП ОЙЛАЙСЫЗ БА? ...

Ораза тутыў қыйын емес екенлигин тек ораза тутқан адамлар ғана биледи. Ораза тутыўдың жеңиллиги ҳаққында төменде бир неше мағлыўматлар келтирдик:

Бириншиден, Аллаҳ таала адамзатқа бир ис қылыўды буйырса, онда оны орынлаў ушын күш-қуўат пенен имканият та қосып бериўин умытпаң! Себеби, Аллаҳ таала ҳеш кимге тақатынан артық исти жүклемейди.

Екиншиден, сиз бул қәсийетли айға, аман-есен жетип келдиңиз. Өйткени, сизиң денеңизде еле жан бар. Ал, бул Рамазан айына жете алмай, дүньядан өтип кеткенлер қаншама?! Сонлықтан, оразаға нийет ...

11 04 2021

Рамазан Қуран айы

Рамазанның ең уллы пазыйлетлеринен бири – бул оның Қуран айы екенинде. Аллаҳ таала Өзиниң соңғы китабы, Қыяметке шекем мәңги қалатуғын, Өзиниң уллы кәламы болған Қураны Кәриймди нәзил қылыў ушын усы Рамазан айын таңлаған. Соның өзи бул айдың қәншелли уллы екенин аңлаў ушын жетерли. Аллаҳ таала айтады:

«Рамазан айы, адамларға ҳидаят, туўры жол ҳәм (ҳақ пенен наҳақты) ажыратыўшы ҳүжжетлерден ибарат Қуран нәзил етилген (ай). (Бақара сүреси, 185-аят).

«Әлбетте, Биз оны (Қуранды Лаўҳул-маҳфуздан биринши аспанға) Қәдир түни ...

11 04 2021

ОРАЗА ТУТЫЎШЫҒА ПАЙДАЛЫ МӘСЛӘҲӘТ

Бириншиден, сиз ораза тутатуғын жалғыз адам емессиз. Бул оразаны сизге дейин де миллион адам тутқан ҳәм Аллаҳ таала қәлесе, сизден кейин де қаншама адам даўам еттиреди.

Және олардың барлығы да бул айды оғада жақсы нәтийже менен өткерди. Бири нәпсин жылаўлап, өзгелер менен қарым-қатнасын, минезин дүзиўлеп алса, ал, енди басқа биреўлери билим дәрежесин жетилистирип, рухый күш-қуўат, азық алды.

Соның менен бирге, ораза - бир ай даўамында аш жүриў деген сөз емес. Тек ғана сиз күндиз ...

28 04 2021

Рамазан оразасы

26 04 2021

ОРАЗАНЫҢ СИЗ БИЛМЕГЕН ТАҒЫ БИР ПАЙДАСЫ ...

24 04 2021

Рамазан айын да мениң үмметиме меннен ...

20 04 2021

Рамазан айында өткен ҳәр бир демиңиз ...

20 04 2021

Бир ай толық ораза тутқаннан кейин ...

17 04 2021

Әмеллерде ықластыӊ орны

17 04 2021

ОРАЗА ТУТЫЎДЫ ҚЫЙЫН ДЕП ОЙЛАЙСЫЗ БА? ...

11 04 2021

Рамазан Қуран айы

11 04 2021

ОРАЗА ТУТЫЎШЫҒА ПАЙДАЛЫ МӘСЛӘҲӘТ

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси