Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Мақалалар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

06 05 2021

ДУЎА ҚЫЛЫЎДЫҢ ӘДЕПЛЕРИ

Уламаларымыз дуўаның қабыл болыўын жақынластырыў ушын бир неше әдеплерди де санап өтеди. Ол әдеплерден базыларын айтып өтемиз:

– Қублаға жүзленип, кәмил таҳәрат пенен, қолларды ашып дуўа қылыў;

– Дуўаны Аллаҳ таалаға ҳәмд ҳәм Пайғамбарымызға салаўат пенен баслаў, ақырында да Пайғамбарымызға салаўат айтыў. Ҳәдисте айтылыўынша еки салаўат ортасындағы дуўа қабыл болады;

– Дуўа қылғаннан кейин асықпаў. Қылған дуўам қабыл болмады, демесе, оның дуўасы ерте ме, кеш пе қабыл болады. Дүньяда яки ақыретте өз нәтийжесин береди;

– Дуўаның ...

06 05 2021

​ҚУРАН ОҚЫЎДЫҢ ПАЙДАЛАРЫ

Алымлардың анықлаўына қарағанда, ҳәмийше Қуран оқып жүретуғын адам руўҳый кеселликлерден жоқары дәрежеде қорғанған болады.

Буннан тысқары:

- Қуран оқыйтуғын адам жеңиллик сезеди, кеўли тыныш болады;

- Қуран оқыў иммунитетти көтереди;

- Қуран оқыйтуғын адам руўҳый күшли болады;

- Қуран оқыйтуғын адамға жүрек кеселликлери қәўип салмайды;

- Қуранды китаптан қарап оқыў көзге зыян болмайды, ал керисинше пайда береди;

- Еслеп қалыў қәбилийети асады;

- Дүняқарасы, пикирлеў шеңбери кеңейеди;

- Инсанның өзине исенимин асырады;

- Дурыс шешимге келиў қәбилийетин пайда етеди;

- Жалғаншылық, ашкөзлик, ғыйбат, дәмегөйлик сыяқлы иллетлерди ...

06 05 2021

ҲЕШ НӘРСЕНИ ҚАЙҒЫРМА!

Усы биреўге өкпелеп, ишимизге кек сақлағаннан не таптық?

“Неге сөйте қоймайды?”, “Неге түсинбейди?”, “Неге айтқыза береди?”, “Неге мени ойламайды?”, “Неге араласады?..”

Неге?

Неге?

Питпейтуғын “неге"лер өмиримизде толып кеткен жоқ па?

Қәне, бир итибар берип қараң.

Кимге өкпелеп жүрипсиз?

Неге қапа болып жүрипсиз?

Өмирден әдалатсызлық көрдиң бе? Ямаса кимдур ҳақыңды жеп, зулым қылды ма?

Ҳәй, умытып жибер ҳәммесин!

Ҳеш ким ҳеш нәрсеге айыплы емес. Сен күтип жүрген нәрсени ойлап та көрмеген ямаса ойласа да қыла алмаған СОЛ БИР АДАМ айыплы емес. Еситтиңиз ...

06 05 2021

ҚӘБИР ЗЫЯРАТЫ ПАЙЫТЫНДА ОРЫНЛАНАТУҒЫН 11 ӘМЕЛ ...

1. Нийетти туўрылаў, ықлас пенен, қалыс Аллаҳ ушын зыярат қылыў.

2. Таҳәратлы болыў.

3. Дүнья ислерин тәрк әйлеп, ақыретти ойлаў.

4. Зыярат ўақтында әсте-ақырын жүриў.

5. Қәбир әҳлине төмендегише сәлем бериў:

“Ассаламу алайкум, я әҳләл-қубуўр. Яғфируллооҳу ләнәә ўә ләкум, әнтум сәләфунәә ўә наҳну бил-әсәәр”

“Ассаламу алайкум, ҳәй қәбир әҳли! Аллаҳ бизлерди ҳәм сизлерди мәғфират етсин. Сизлер бизлерден алдын келгенсиз, бизлер де сизлердиң изиңизден келемиз”.

6. Қәбир сыйпалаў, сүйиў ҳәм айланып таўап қылыўдан узақ болыў.

7. Қәбир ...

03 05 2021

Әдеп ҳаққында

Әдеп пенен әдептиң парқы бар екенин айтып өтиўимиз керек. Адамның қандай да бир әдепти өзине сыпат етип алыўы жақсы ис саналады. Бирақ, сол сыпат турақлы ямаса ўақытша болыўы да мүмкин. Егер сыпат турақлы болып турып қалса, «дәреже» деп аталады. Егер ўақытшалық ҳәм тез жоғалтыўға ушырайтуғын болса, бундай сыпат «ҳал» делинеди.

Ислам дини ҳәр бир адамның шырайлы әдеплери оның «дәреже»сине айланыўы ҳаққында қайғырады. Себеби, сыпат ўақытша ҳал болғаны ушын, гөзленген мақсетке толық ерисип болмайды.

Адам ...

29 04 2021

РАМАЗАН АЙЫН ТОҚТАТПА...

Мүбәрек рамазан айына да бир еки күн қалған еди. Сырттағы сыпаның үстинде бир ана перзентине Рамазан айының пазыйлетлери ҳаққында айтып берер еди. Сол ўақытта:

-**"Әйтеўир, бул екеўи алым болып кетпесе"** - деген қырсық гәп еситилди.

Бала текшеде арақ ишкенинен өзин зорға услап, қыйсаңлап турған әкесин көрди де, қорққанынан орнынан турып қоңсы бөлмеге өтип кетти.

Күйеўиниң аяқ кийимин шешиўге көмеклесип атырғанда, ҳаялы ишинде күйеўине айтажақ гәпин сақлап туралмастан гәп баслади:

-Рамазан айына да еки күн ...

28 04 2021

Түйениң жиби мениң қолымда деўге қорқтым ...

Бир күни Ҳәзирети Әлий разыяллаҳу анҳу қурма бағдың ишинде кешке шекем жумыс ислеп, кеште түйесине бир қалта жемис жүклеп үйине қайтты. Түйениң жиби жәрдемшиси Қамбардың қолында, ал өзи болса алдында киятыр еди.

Мәдинаға кире бериўде жол шетинен жалынышлы даўыс еситилди. Ол адам «Аллаҳ разылығы ушын» деп өткен-кеткенге алақанын жайып қайыр-садақа сорап отырар еди.

Тап усы пайыт Әлий разыяллаҳу анҳу менен түйе жетеклеп киятырған Қамбар екеўиниң арасында мынадай бир әңгиме болды.

– Ҳәй, Қамбар! Мына байғус не сорап атыр?

– ...

28 04 2021

ОН БЕС НӘСИЯТ

Имам Суфяны Саўрий раҳимаҳуллаҳ Әлий ибн ал-Ҳасанға былай деп нәсият айтқан екен:

- Қәлбиңниң жумсақ болыўын қәлесең, аз сөйле.

- Үндемеўди дос тутсаң, тақўалыққа ерисесең.

- Ҳеш қашан бул дүньяның ўақытша рәҳәти менен қызығына алданба.

- Қызғаншақлық пенен көреалмаўшылықтан сақлан, сонда өмириң жеңиллеседи.

- Ҳеш кимге өтирик жала жаў ма, сонда өзиң де биреўдиң қиянетинен аман боласаң.

- Айлана-әтирапыңа опалы, мийримли бол, сонда ҳәммеге сүйкимли боласаң.

- Қолыңда бардың қәдирин бил, қәнаатлы бол, сонда ең бай адамға айланасаң.

- Исиңди Аллаҳ таалаға тапсырып, ...

28 04 2021

Зәкатты бериў – Аллаҳ тааланың буйрығы ...

Зәкат – имканияты бар болған мусылман адамға Аллаҳ таала тәрепинен буйырылған муқаддес ўазыйпа болып есапланады. Мусылман адам зәкат ибадатын орынлар екен, экономикалық мәмилеге емес, илаҳый көрсетпеге көре шәрий ибадат қылған есапланады.

Төмендеги аяты кәрийма зәкат бериў парыз екенлигине дәлил есапланады:

«Мал-мүлклеринен оларды ол себепли пәклеўиңиз ушын ҳәм тазалаўыңыз ушын садақа алың…» (Тәўбе сүреси, 103-аят).

Басқа бир аяты кәриймада байлар бир бөлек малларын камбағалларға бериўи парыз қылынған. Аллаҳ таала мынандай дейди:

«(тапқан) ...

06 05 2021

ДУЎА ҚЫЛЫЎДЫҢ ӘДЕПЛЕРИ

06 05 2021

​ҚУРАН ОҚЫЎДЫҢ ПАЙДАЛАРЫ

06 05 2021

ҲЕШ НӘРСЕНИ ҚАЙҒЫРМА!

06 05 2021

ҚӘБИР ЗЫЯРАТЫ ПАЙЫТЫНДА ОРЫНЛАНАТУҒЫН 11 ӘМЕЛ ...

03 05 2021

Әдеп ҳаққында

29 04 2021

РАМАЗАН АЙЫН ТОҚТАТПА...

28 04 2021

Түйениң жиби мениң қолымда деўге қорқтым ...

28 04 2021

ОН БЕС НӘСИЯТ

28 04 2021

Зәкатты бериў – Аллаҳ тааланың буйрығы ...

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси