Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Мақалалар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

28 05 2021

ПЕРЗЕНТИҢИЗГЕ ҮЙРЕТИҢ...

Перзентлериңизге сизиң айлығыңыз оларды қоллап-қуўатлайтуғын ҳәм жеп-иширетуғын нәрсе емес, керисинше, оларды тәминлеўши Аллаҳ екенлигин үйретиң…

***

Перзентлериңизге қуслардың қанатлары болса да Аллаҳ тааланың қәлеўисиз уша алмаслығын үйретиң…

***

Перзентлериңизге жаўынның жаўыўы мәўсимге байланыслы емеслигин, ол тек Аллаҳ тааланың қәлеўи менен қәлеген ўақытта жаўыўы яки қәлеген ўақытта жаўмаўын үйретиң…

***

Перзентлериңизге олар ушын ең жақсы өрнек сиз емес екениңизди, Аллаҳтың елшиси Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа саллам олар ушын ең жақсы өрнек екенин үйретиң…

***

Перзентлериңизге олар тек Аллаҳтан қорқыўын ...

28 05 2021

ЖУМА КҮНИ ОРЫНЛАНАТУҒЫН СҮННЕТ ӘМЕЛЛЕРДИҢ БИЗ ...

Ҳәдислерде Жума күни тырнақ алған адам 70 түрли дәрттен аўлақ болыўы айтылған. Ал, ҳәзирги күнде ҳаял-қызларымыз тырнақларын ким озарға өстирип жүреди.

Тери кеселликлери менен шуғылланыўшы шыпакерлердиң айтыўынша, онихомикоз кеселлиги (яғный, тырнақларда пайда болатуғын грибокларға байланыслы кеселлик) мине усы тырнақ өсириўшилерде көп ушырасар екен. Және олар экзема, полимер кеселликлерине де шалынбақта. Неге олар кесел болады? Себеби, тырнақ өсириў сүннетке қайшы ис. Буны апа-сиңлилеримизге айтыўымыз керек, түсиндириўимиз керек.

Жума күни ғусыл қылыў да сүннет. Буны ҳәммемиз билемиз. ...

27 05 2021

Жақсы ислер инсанның қәлбин нурға толтырады ...

Барлық жаратылыстың жүреги бар. Ол жүдә үлкен емес, бирақ, ол - оғада мазмунға бай ағза екенин ҳәммемиз мойынлаймыз. Себеби, жүрек – пүткил ағзалардың патшасы. Жүрек қандай болса, пүткил дене де, адам да сондай болады. Ҳақыйқатында да, жүреги таза адам – жақсы адам, жүреги кирлеген адам – жаман адам. Адамның жүрегин тазалайтуғын да, кирлететуғын да – адамның өзиниң әмеллери, сөзлери, сезимлери. Жақсы ислер адамның жүрегин нурға толтырады, денесине жеңиллик сыйлайды, ал жаман ис денеңди аўырлатып, геўдеңди ...

20 05 2021

АЙТЫП БОЛМАЙТУҒЫН СӨЗЛЕР

1. “Уф” демең... Аллаҳ таала ата-анаға “Уф” деўден қайтарған: «Рәббиң тек Өзине ғана ибадат қылыўыңа ҳәм ата-анаға жақсылық етиўге буйырды. (Ҳәй, инсан!) Егер алдыңда олардан биреўи яки екеўи де қартайса, онда оларға «уф!..» - деме, оларға жекиринбе! Оларға (удайына) жақсы сөз айт!» (Исро сүреси, 23-аят).

2. “Ертең орынлайман” демең...

Бир ис баслаў алдынан “Мен буны ертең әлбетте ислеймен”, деўден қайтарылғанбыз: «Бир нәрсени: «Мен, әлбетте, ертең буны қылыўшыман», деме!» (Каҳф сүреси, 23-аят).

Аллаҳ таала кейинги аятта: Тек, «Аллаҳ ...

20 05 2021

​СУЎДЫ ОТЫРЫП ИШИЎ ҲАҚҚЫНДА

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Ҳеш бириңиз тик турып ишпесин”, - деди. (Имам Муслим рәўияты)

Доктор Абдураззақ Киляний айтады: “Аўқат ҳәм суўдың отырған жағдайда жеў ҳәм ишиў саламатлық ушын қәўипсиз ҳәм пайдалы. Бунда инсанның асқазаны тыныш ҳәм босасқан жағдайда болып, бул болса өз нәўбетинде суўды асқазанға ҳеш қандай тосықларсыз туўры келип түсиўин тәмийинлейди.

Отырып ишилгенде суў дәслеп асқазанға түсип, кислоталы орталық пенен араласады, соң организмдеги микробларды тазалайды ҳәм он еки бармақ ишекке өтеди. Бул инсан ...

20 05 2021

“СЕН” ДЕП СӨЙЛЕЎГЕ УЯЛАМАН...

Мен:

– Биреўдиң сырын биреўге айтыўға уяламан. Достыма да, қарсыласыма да аўыр сөз айтыўға уяламан. Үлкенге де, кишиге де (әсиресе жас үлкенлерге) «сен» деп сөйлеўге уяламан. Биреўге жағынып, жағымпазлық қылыўға уяламан. Жумыссыз бес минут отырыўға уяламан.

– Кимге болса да қолымнан келген жақсылықты қылмаўға уяламан.

– Биреўдиң нәрсесине қызығыўға, биреўден бир нәрсени тегин (бийпул) алыўға уяламан.

– Сөйлеп турған адамның сөзин бөлиўге уяламан, оны ақырына дейин дыққат пенен тыңлаўға тырысаман. Имкан болса, өз пикиримди ол ...

20 05 2021

Ҳадал жаса, әлбетте бахытлы боласаң!

Мен бул қыссаны сирә умытпайман. Шамның Ҳәмидия базары көшесинде оғада пақыр жигит гезлеме сататуғын еди. Гезлемесиниң метри 50 лира болып, ол 1 долларға тең еди. Оның алдына Иранлы бир ҳаял келип, гезлемесин унатып қалды ҳәм бир метр сатып алып, пулын төледи ҳәм кетти.

Еки минут өткеннен кейин сатыўшы жигит қалтасына қарап 100 доллар көрди. Ҳаў бул қай жерден келди, гезлеме ушын бир доллар алған едим-ғо? Ҳә болды, ана ҳаял алжасып бир доллардың орнына 100 доллар ...

12 05 2021

Ҳайыт байрамына тийисли әдеплер

Ҳайыт байрамы жәмийеттеги ҳәмме мөмин-мусылман инсанлар ушын қуўаныш ҳәм шадлық күни. Ҳайыт байрамы екеў болып, олардан бири Рамазан айы оразасын тутқаннан кейин болса, екиншиси ҳажылар Арафат таўына барғанда байрамланады. Мусылманлар қуўаныш пенен күтип алатуғын бул еки байрамды өткериўдиң өзине жараса әдеплери бар. Оларға әмел қылған мусылман көплеп саўапларға ериседи.

Ҳайыт байрамының әдеплери дегенде төмендегилер түсиниледи:

1. Қалыс нийет қылыў;

2. Ғусыл қылыў;

3. Хош ийисли әтир себиў;

4. Таза кийимлер кийиў;

5. Рамазан ҳайытынан алдын питир садақасын бериў;

6. Рамазан ҳайыты ...

12 05 2021

«АПАМ АЙТАДЫ ДА ҚОЯДЫ...»

Айырым балалардың санасында усындай түсиник қәлиплескен. «Апам айтады, айтады, ақыры қояды». Сонлықтан да ол анасының сөзине селт етпейди.

Егер сиз қанша айтсаңыз да, бала айтқаныңызды қылмай үйренсе, оның ушын бул үйреншикли әдет болып қалады. Балада «апам сондай, ол айтады-айтады да, ақыры қояды» деген ой улыўма болмаўы керек. Оның ушын баланы жумсайтуғын ўақытта бақырмай, жумсақ сөз бенен жумсаў керек.

Мәселен, ол бир нәрсеге өкпелеп, есикти сыртынан тарс етттирип жаўып кетип қалды дейик. Не ислейсиз? Бундай ...

28 05 2021

ПЕРЗЕНТИҢИЗГЕ ҮЙРЕТИҢ...

28 05 2021

ЖУМА КҮНИ ОРЫНЛАНАТУҒЫН СҮННЕТ ӘМЕЛЛЕРДИҢ БИЗ ...

27 05 2021

Жақсы ислер инсанның қәлбин нурға толтырады ...

20 05 2021

АЙТЫП БОЛМАЙТУҒЫН СӨЗЛЕР

20 05 2021

​СУЎДЫ ОТЫРЫП ИШИЎ ҲАҚҚЫНДА

20 05 2021

“СЕН” ДЕП СӨЙЛЕЎГЕ УЯЛАМАН...

20 05 2021

Ҳадал жаса, әлбетте бахытлы боласаң!

12 05 2021

Ҳайыт байрамына тийисли әдеплер

12 05 2021

«АПАМ АЙТАДЫ ДА ҚОЯДЫ...»

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси