Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Мақалалар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

31 10 2020

ЫРЫСҚЫ

Азанда жумысқа атландым. Бəндиргиде бираз турып қалдым. Ақыры, көлик келди. Бир жигит пенен қабатласып миндик. Оның менен түсетуғын жеримиз бир екен. Түсип атырып жол кирейге азғана жетпей атырғанын, Қуда қәлесе, ертең әлбетте қосып төлейтуғынын айтып, пул узатты. Бирақ, кондуктор тыңлаўды қәлемеди.

- Мен ырымшылман. Азаннан толық пул алыў керек. Болмаса, күнлик жобам толмайды, - деди.

- Әмеки, үйден асығып шыққан едим, пул алыўды умытыппан, - деп түсиндирди жигит.

- Пулың жоқ екен, неге минесен? Бугинги күнимди бүлдирдиң!..

-Жигит уялғанынан ...

30 10 2020

Бенде төрт түрли аҳўалда болады

Әбул Аббас Мурсий айтады: "Бенде төрт түрли аҳўалда болады, бес түрли емес. Олар: Неъмат, Сынаў, Ибадат, Гүна.

Бенде мудамы усы төрт жағдайда болады. Мусылман адам неъмат берилген инсанлардан болады ямаса басына бир сынаў түседи, ибадатта жүреди де, гүна ислерди қылыўшы да болады. Усы төрт аҳўалдың өзиниң саўап алатуғын пайдалы мәнзили бар:

- егер саған бир неъмат берилген болса, сеннен талап етилген нәрсе оған шүкир қылыў, ҳеш болмаса күнине бир мәрте болса да "Әлҳамдулиллаҳ" деп айтыў;

- егер ...

29 10 2020

Аждодларга муносиб авлод бўлайлик

Аждодларни ҳақида сўз кетганда шубҳасиз ҳамютларимиз ғурур ила юртимизда яшаб ўтган бир қанча уламоларни ёдга олишимиз турган гап. Ана ўша уламоаларимизни ёдга олсан пайтимиз юртимиз мана шу даражадаги равнақ топишига қўшган хиссалари ҳам кўз олдимизни бир бора қораламай қолмайди. У зоти муборакларни ёдга оламан-у, ҳаёлга чўмиб кетаман. Биз уларга муносиб авлод бўляпмизми?! Қуйида мана шу мавзуда мулоҳаза юритамиз.

Юртимиз алломаларини ёдга олганда нафақат биз балки дунёнинг кўплаб мамлакат вакиллари ватандошларимизни илиқ фикрлар билан сийлаб ўтишади. ...

28 10 2020

ҚАБР ЗИЁРАТИ

Юртимизда кўплаб қабристонлар ва зиёратгоҳларни таъмирланганлиги ҳам сўзимизга яққол далил бўлади. Қабристон барчамизни борар еримиз экан уни ҳаётлик давримизда безаб кетмоғимиз зарур бўлади. Келинг мана шу даргоҳни зиёрати борасида мулоҳаза юритамиз.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, истиқлолнинг илк йиллариданоқ юртимизда ободонлаштириш ишларига устувор вазифа сифатида қаралди. Қурилаётган иморатлар, аҳолини юмушини енгиллаштириш мақсадида барпо этилаётган корхона ва ташкилотларни айтиб ўтишимизга ҳожат бўлмаса керак. Мавзудан чиқмаган ҳолда мисол келтирадиган бўлсак, кўплаб алломаларимизнинг қабрлари, ота-боболаримиз ётган қабристонлар ўзбек миллатига хос равишда ...

27 10 2020

Аллаҳ таалаға тәўекел етиў

Аллаҳ таала бендесине жалғыз Өзине тәўекел етиўге буйырған. Аллаҳ таалаға тәўекел етиў садық бендениӊ белгиси есапланады. Соныӊ ушын да, Аллаҳ таала Қураны кәриймде Пайғамбарларды ҳәм мусылманларды бул иске буйырған. Тәўекел – бул мусылман адамныӊ қәлби дүнья ҳәм ақырет ислериндеги пайдаларды өзине жақынлатып, зыянларды узақ етиўде Аллаҳ таалаға ҳақықый сүйениў дегени.

Бендениӊ қәлбинде тек Аллаҳ таала ғана ырысқыны береди, тек Ол ғана тосады, пайда ҳәм зыянды да Ол жеткереди, деген исеним болмаса, ол ҳақықый ийманлы мөмин есапланбайды. ...

26 10 2020

КӨЗ ТИЙМЕЎ УШЫН НЕ ИСЛЕЎ КЕРЕК? ...

Гейде көз тийип кетиўден сақланыў ушын

баламыздың кийимин терис айландырып кийгизип;

көзмоншақ тағып;

көлигимизге қызыл шүберек байлап;

үйимизге таға илдирип

деген сыяқлы ҳәр түрли әмеллерди ислеп жүремиз. Бирақ бул ислердиң ҳеш қайсысы бизди бул дәрттен– яғный, көз тийиўден сақлай алмайды. Егер көзмоншақ илиў, шүберек байлаў көз тийиўден сақлайтуғын болса, Аллаҳ таала оған байланыслы аят түсирмес пе еди? Соның менен бирге Пайғамбарымыз төменде көрсетилген мына дуўаларды ўәсият етпес еди:

ПЕРЗЕНТИҢИЗГЕ КӨЗ ТИЙИЎДИҢ АЛДЫН АЛЫЎ УШЫН МЫНА ДУЎАНЫ ОҚЫП ЖҮРИЎИҢИЗ КЕРЕК:

«Уъизукумә ...

26 10 2020

Бир пақырды патшадай етип сыйлаған ҳаял ...

Ертеде көптиң көзине түсе бермейтуғын, ҳеш ким менен жумысы жоқ, өзиниң ойы, айтар пикири жоқ, «көпшилик айтса көнип, ел-журт айтса болды менен» жүретуғын бир жигит болыпты.

Аўылда ҳеш ким оны адам екен деп еслемес екен. Бир күни сол жигит үйленип, шаңарақ қурыпты. Бул аўылда ай сайын аўыл адамлары бас қосып, ел ишинде болып атырған мәселелерди ортаға таслап, жыйналыс өткеретуғын дәстүри бар екен. Бир күни ҳаялы сол жигитке:

- Ағасы, сиз бурынғыдай жалғыз емессиз. Түтини ...

24 10 2020

Кийиниў мадинияты

Кийим-кеншек биз инсаниятты ыссы сууыктан саклайтугын,коз бенен кеули- мизге кууаныш багышлайтугын зийнет болып есапланады.Демек, кийим-кеншек бойынша озимизге талапшан болыуымыз зарур.Хар бирадам озине шырайлы, мунасип болган хам оны таза услап кийиниуге харекет кылыуы- мыз,хамде ысырапқа жол коймауымыз керек.Себеби,Қурьаны каримде былай делинген:<<...ысырапгершиликке улыўма жол қойман!Себеби ысырапгер -ши ликлер шайтанлардын бирардарлары болып есапланады. Ал,шайтан Парўардигарына жуда нашукир еди.>>(Исро суреси, 26-27оятлар). Бирақ бугинги кунде айырым адамлар, яғный атап айтқанда баъзи аға-ини хам апа-сингиллеримиз озин коз-коз қылыў ушын ескисин таслап, ...

24 10 2020

Интернет бузғыншылар торыма ямаса қолайлықлар ǝлеми? ...

Интернет жǝрдеминде ҳǝр қандай ислер аңсат ҳǝм тез ǝмелге асырылады. Бирақ кейинги ўақытларда интернет пенен байланыслы бузғыншылықлар, глобал тармақтан жаўыз мақсетте пайдаланатуғынлар көбейип бармақта. Ақыбетте, жаслардың аңын зǝҳǝрлейтуғын ҳǝр түрли хабарлар, фильмлер, видео көринислер кең тарқалмақта.

Тийкарғы машқала интернеттен ким қандай пайдаланыўында. Ҳǝзир жас балада компьютерди биймǝлел ислете алады. Бир қарағанда, буның жаман жери жоқтай. Бирақ ҳǝдден асылса, қадағалаў болмаса, ақыбети жүдǝ жаман болады. Интернеттен пайдаланып атырған жаслар саны саат сайын артпақта.

Информация технологиялары кең имканиятлар ...

31 10 2020

ЫРЫСҚЫ

30 10 2020

Бенде төрт түрли аҳўалда болады

29 10 2020

Аждодларга муносиб авлод бўлайлик

28 10 2020

ҚАБР ЗИЁРАТИ

27 10 2020

Аллаҳ таалаға тәўекел етиў

26 10 2020

КӨЗ ТИЙМЕЎ УШЫН НЕ ИСЛЕЎ КЕРЕК? ...

26 10 2020

Бир пақырды патшадай етип сыйлаған ҳаял ...

24 10 2020

Кийиниў мадинияты

24 10 2020

Интернет бузғыншылар торыма ямаса қолайлықлар ǝлеми? ...

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси