Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

ДУЎА ҚЫЛЫЎДЫҢ ӘДЕПЛЕРИ

425
06 Май 2021

Уламаларымыз дуўаның қабыл болыўын жақынластырыў ушын бир неше әдеплерди де санап өтеди. Ол әдеплерден базыларын айтып өтемиз:

– Қублаға жүзленип, кәмил таҳәрат пенен, қолларды ашып дуўа қылыў;

– Дуўаны Аллаҳ таалаға ҳәмд ҳәм Пайғамбарымызға салаўат пенен баслаў, ақырында да Пайғамбарымызға салаўат айтыў. Ҳәдисте айтылыўынша еки салаўат ортасындағы дуўа қабыл болады;

– Дуўа қылғаннан кейин асықпаў. Қылған дуўам қабыл болмады, демесе, оның дуўасы ерте ме, кеш пе қабыл болады. Дүньяда яки ақыретте өз нәтийжесин береди;

– Дуўаның сөзлерин келистирип қәлипке салып айтыўдан узақ болыў керек;

– Дуўада ҳәдден аспаў, яғный ҳәдден тысқары бақырып дуўа қылыў, мүмкин болмаған нәрселерди сораў, өзине яки өзгеге жаманлық сораў мүмкин емес;

– Жәмлеўши дуўаларды қылыў, аят ҳәм ҳәдислерде келген сөзлери қысқа болса да мәниси кең дуўаларды қылыў;

– Дуўаны үш мәрте тәкирарлаў. Пайғамбар алайҳиссалам сондай еткен;

– Беккем исеним менен дуўа қылыў, қәлесең бер, қәлемесең берме киби сөзлерди ислетпеў;

– Дуўаның басында өзиниң ҳақына кейин өзгелердиң ҳақына дуўа қылыў;

– Ҳәр дайым дуўада болыў;

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний
орта арнаўлы ислам билим журты
оқытыўшысы А.Якупов


  • Автор: Админ
  • 06 Май 2021
  • 0
  • 37

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси