Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

ҚӘБИР ЗЫЯРАТЫ ПАЙЫТЫНДА ОРЫНЛАНАТУҒЫН 11 ӘМЕЛ

422
06 Май 2021

1. Нийетти туўрылаў, ықлас пенен, қалыс Аллаҳ ушын зыярат қылыў.

2. Таҳәратлы болыў.

3. Дүнья ислерин тәрк әйлеп, ақыретти ойлаў.

4. Зыярат ўақтында әсте-ақырын жүриў.

5. Қәбир әҳлине төмендегише сәлем бериў:

“Ассаламу алайкум, я әҳләл-қубуўр. Яғфируллооҳу ләнәә ўә ләкум, әнтум сәләфунәә ўә наҳну бил-әсәәр”

“Ассаламу алайкум, ҳәй қәбир әҳли! Аллаҳ бизлерди ҳәм сизлерди мәғфират етсин. Сизлер бизлерден алдын келгенсиз, бизлер де сизлердиң изиңизден келемиз”.

6. Қәбир сыйпалаў, сүйиў ҳәм айланып таўап қылыўдан узақ болыў.

7. Қәбир басында “Ясин” сүресин оқыў.

Ҳәзирет ӘбиЎ Бәкир Сыддық разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Ким ата-анасы яки олардан биреўиниң қәбирин ҳәр жума күни зыяратлап, “Ясин” сүресин тиләўат етип, оның саўабын оларға бағышласа, сүредеги ҳәр бир сөз ҳәм ҳәрип санынша Аллаҳ таала олардың гүналарын мәғфират қылады”, – деди.

(Имам Дайламий рәўияты)

Маъқал ибн Ясар разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынған ҳәдисте болса, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Өлилериңизге “Ясин” сүресин тиләўат етиң”, – деген.

(Имам Әбиў Даўыт рәўияты)

8. Ихлас сүресин оқыў.

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Ким қәбиристанға кирип, “Қул ҳуўәллооҳу аҳад”ты он бир мәрте оқып, саўабын өлилерге бағышласа, оған өлилер санынша саўап бериледи”, – деген.

(Имам Дарақутний рәўияты)

9. Марҳумның жақсы қәсийетлерин еслеў.

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Дүньядан өткенлердиң жақсы қәсийетлерин еслеңлер, олардың жаман сыпатларын айтыўдан сақланыңлар”, – деген.

(Имам Термизий рәўияты)

10. Қәбирди баспаў лазым. Қәбир үсти мәййиттиң ҳаққы. Қәбир үстинен яки қәбиристан ишинен өтиўге зәрүр болып қалса, тасбиҳ, тәҳлил, тәкбир, дуўа ҳәм истиғфар айтып өтиў.

11. Зыяраттан ўаз-нәсият алған ҳалда қайтыў.

Имрон ибн Ҳусайн разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады: “Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам жаназаға келгенинде қайғылары артып, оғада кем сөйлер, ой-пикирге шүмер еди”.

(Имам Ҳәким рәўияты)

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний
орта арнаўлы ислам билим журты
оқытыўшысы А.Якупов


  • Автор: Админ
  • 06 Май 2021
  • 0
  • 46

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси