Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Әдеп ҳаққында

421
03 Май 2021

Әдеп пенен әдептиң парқы бар екенин айтып өтиўимиз керек. Адамның қандай да бир әдепти өзине сыпат етип алыўы жақсы ис саналады. Бирақ, сол сыпат турақлы ямаса ўақытша болыўы да мүмкин. Егер сыпат турақлы болып турып қалса, «дәреже» деп аталады. Егер ўақытшалық ҳәм тез жоғалтыўға ушырайтуғын болса, бундай сыпат «ҳал» делинеди.

Ислам дини ҳәр бир адамның шырайлы әдеплери оның «дәреже»сине айланыўы ҳаққында қайғырады. Себеби, сыпат ўақытша ҳал болғаны ушын, гөзленген мақсетке толық ерисип болмайды.

Адам еки жүзли болып қалыў қәўпи де бар. Айырым адамлар өзин бир мәселе бойынша мәлим бир жағдайда бир қыйлы, ал басқа жағдайда басқаша тутыўын буған мысал етип алыўымыз мүмкин.

Бир тайпадағы адамлар көпшилик алдында әдеп қағыйдаларына әмел қылады.

Бирақ, сол көпшиликтен айырылып, жырақласқан мәҳәлде-ақ бул әдеп қағыйдаларына әмел қылмай қояды. Айырым адамлар менен жүзбе-жүз турғанда әдепти орнына қояды, бирақ, артынан турып яки интернетке киргенде басқа исимниң артына жасырынып алып, яғный атын өзгертип, кеўилине жаққан әдепсизликти қыла береди.

Демек, оның әдеби турақлы сыпатқа айланбаған. Ол әдепке әмел қылатуғын болса, тек адамларға әдепли болып көриниў ушын ғана ҳәрекет етеди.

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний
орта арнаўлы ислам билим журты
оқытыўшысы Б.Абдираманов


  • Автор: Админ
  • 03 Май 2021
  • 0
  • 17

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси