Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

РАМАЗАН АЙЫН ТОҚТАТПА...

420
29 Апрел 2021

Мүбәрек рамазан айына да бир еки күн қалған еди. Сырттағы сыпаның үстинде бир ана перзентине Рамазан айының пазыйлетлери ҳаққында айтып берер еди. Сол ўақытта:

-**"Әйтеўир, бул екеўи алым болып кетпесе"** - деген қырсық гәп еситилди.

Бала текшеде арақ ишкенинен өзин зорға услап, қыйсаңлап турған әкесин көрди де, қорққанынан орнынан турып қоңсы бөлмеге өтип кетти.

Күйеўиниң аяқ кийимин шешиўге көмеклесип атырғанда, ҳаялы ишинде күйеўине айтажақ гәпин сақлап туралмастан гәп баслади:

-Рамазан айына да еки күн қалған болса, бул не жүрис ағасы? Адамлар мүбәрек рамазан айын сағыныш пенен күтеди. Сиз өзи, Аллаҳ тааладан қорқасыз ба, инсабыңыз бар ма өзи?

- Ҳәй, басы ислемейтуғын қатын! Сен маған мусылманшылықты оқытпаяқ қо! Рамазан айында улыўма арақ ишпеў керек екенин билемен. Сол себепли бүгин тойып ишип алдым. Бир ай арақ ишпестен жүриўдиң өзи болады ма?!

Ҳаялы ишинен: Әстағфируллаҳ! - деди.

Мүбәрек рамазан айы да басланды. Бәрше инсанлар қатары әке, ана ҳәм перзент ораза тута баслады. Енди шаңарақта алдыңғыдай урыс-жәнжел жоқ. Оның орнына тынышлық-татыўлық, қуўаныш. Әке жумысынан ертерек қайтар еди ҳәм бирге аўызын ашар еди. Бирақ намаз оқыўға ана менен перзент турар еди.

Әке, анасына кейин де жайнамаздың үстинен турмаған, бир нәрселер деп сыбырлап атырған баласына меҳир көзлери менен қарап турар еди. Ҳәр күни тәкирарланып атырған бул жағдай әкеге ерси сезилди.

Жаңа ғана жети жасқа шыққан бала не нәрсе айтып атырғанына қызығатуғын еди. Рамазан айының соңғы күнлериниң биринде әке, баласының жайнамаз үстинде жылап атырғанынан қорқып, оған билдирместен жақынлады да не деп атырғанына қулақ салды.

Ол жылап-жылап:

-Я Аллаҳ, Рамазан айын тоқтатпа...

-Я Аллаҳ, әкем арақ ишпесин...

Я Аллаҳ илтимас рамазан айын тоқтатпа... Рамазан айын тоқтатпа... - деп дуўа қылар еди.

Ҳаялының алдына қайтқан күйеўи, қалтырап турып:

-Зайыбым, болды енди ишпеймен. Тәўбе қылдым. Маған намаз оқыўды үйрет! - деди.

Ертеси күни бул мүбәрек үйде де, және бир жайнамаз төселди.

Демек әзизлер, сиз бенен биз усы жас баладай дуўа қылыўға да қурбымыз, күшимиз жетпесе я! Бул жас бала, рамазан айы дуўалар қабыл болатуғын, саўаплар көбейтирилип берилетуғын ай екенин билгени ушын ҳәттеки анаси намазын оқып болып, жайнамаздың үстинен турып кетсе де, кишкене қолларын ашып жайнамаз үстинде әкесиниң ҳаққына дуўа қылып атырғаны биз ушын өрнек болыўы керек! Сиз бенен биз усындай ғәниймет күнлердиң қәдирине жетип, ата-аналарымыз, устазларымыз, ҳалқымыздың тынышлығы-пәраўанлығын сорап ҳәр бир ибадатымызды орынлағаннан соң дуўада, ибадатта болыўымыз керек.

Аллаҳ таала бәршемиздиң Өзиниң разылығын қәлеп тутып атырған оразаларымызды, қылып атырған ибадатларымызды дуўаларымызды ҳәм қайырлы-саўаплы ислеримизди Өзиниң дәргәйында қабыл етсин! Әмийн.

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний
орта арнаўлы ислам билим журты
оқытыўшысы Б.Абдираманов


  • Автор: Админ
  • 29 Апрел 2021
  • 0
  • 19

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси