Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

ОН БЕС НӘСИЯТ

418
28 Апрел 2021

Имам Суфяны Саўрий раҳимаҳуллаҳ Әлий ибн ал-Ҳасанға былай деп нәсият айтқан екен:

- Қәлбиңниң жумсақ болыўын қәлесең, аз сөйле.

- Үндемеўди дос тутсаң, тақўалыққа ерисесең.

- Ҳеш қашан бул дүньяның ўақытша рәҳәти менен қызығына алданба.

- Қызғаншақлық пенен көреалмаўшылықтан сақлан, сонда өмириң жеңиллеседи.

- Ҳеш кимге өтирик жала жаў ма, сонда өзиң де биреўдиң қиянетинен аман боласаң.

- Айлана-әтирапыңа опалы, мийримли бол, сонда ҳәммеге сүйкимли боласаң.

- Қолыңда бардың қәдирин бил, қәнаатлы бол, сонда ең бай адамға айланасаң.

- Исиңди Аллаҳ таалаға тапсырып, Аллаҳға ғана тәўекел ет, сонда сен алмайтуғын қамал болмайды.

- Өзиңе пайдасы жоқ ислерге араласып, өзгелер менен айтысып, тартысып ўақытыңды кетирме. Сонда Аллаҳ сени жақсы көреди.

- Қай жерде болсаң да, қарапайым, кишипейил бол. Сонда барлық ислериң рети менен пүтинленеди, берекетиң артады.

- Қолыңда бар ўақытыңда аянбай жәрдемлес, сонда ырысқың оннан сайын тасып, ырысқың көбейип бара береди.

- Кеширимли бол, сонда өзиң қәлегениңди Қудай алдыңа әкеледи.

- Әтирапыңа мийримли бол, сонда саған да ҳәммеси жақсылық пенен жуўап қайтарады.

- Күниңниң, түниңниң, саатыңның, ҳәтте, минутыңның өзиңе зиян алып келетуғындай пайдасыз болып өтип кетиўинен қорқ. Ўақытты қәдирле. Ең соңғы демиңе шекем қайырлы әмел қылып, Аллаҳ тааланың алдында туратуғын күнге таярлан.

Себеби, Аллаҳ тааланың мийрими болмаса, ҳеш ким өз әмели менен Жәннетке ерисе алмайды.

Ал, Аллаҳ тааланың мийримин тек Оған бойсынып, буйрығын орынлаў арқалы ғана ерисе аласаң.

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний
орта арнаўлы ислам билим журты
оқытыўшысы Б.Абдираманов


  • Автор: Админ
  • 28 Апрел 2021
  • 0
  • 21

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси