Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Кийиниў маденияты

277
15 Октябрь 2020

Кийим-кеншек биз инсаниятты ыссы сууыктан саклайтугын,коз бенен кеули- мизге кууаныш багышлайтугын зийнет болып есапланады.Демек, кийим-кеншек бойынша озимизге талапшан болыуымыз зарур.Хар бирадам озине шырайлы, мунасип болган хам оны таза услап кийиниуге харекет кылыуы- мыз,хамде ысырапқа жол коймауымыз керек.Себеби,Қурьаны каримде былай делинген:<<...ысырапгершиликке улыўма жол қойман!Себеби ысырапгер -ши ликлер шайтанлардын бирардарлары болып есапланады. Ал,шайтан Парўардигарына жуда нашукир еди.>>(Исро суреси, 26-27оятлар). Бирақ бугинги кунде айырым адамлар, яғный атап айтқанда баъзи аға-ини хам апа-сингиллеримиз озин коз-коз қылыў ушын ескисин таслап, базардан замана- гой шет-еллик болған ярым жаланаш кийимлерди кийиўлик пенен уят шега- расынан шыкпакта.Себеби, Пайгамбарымыз (саллаллаху алайхи уа саллам ) <<Ислам дининин озине тан кулкы уят болып есапланады.>>деген.Бул маселелерди итибарсыз калдырыуга болмайды. Асиресебулхаккында ата- аналар перзендлерине кийим кийиуде кандай кийим кийиулигине итибарлы болмагы,сонын менен бирге жамийетлик хам окыу орынларында баратырган- да ул-кызларынын устиндеги кийимлерине итибар бермеклиги лазым.Хасан р. а.Пайгамбарымыз с.а.у.<<Ол бизлерге колымызда бар болган кийимлер- ден таза хам шырайлысын кийиу хам таба алган ен хошийисли нарсемиз-дисуртиуди усыныс еткен>>-деди (Имам Бухарий рауаяты).Кимкикийим сатып алганда озине жарасыклы шырайлы мас тусетугын кийим алса,биз мусылманларга хос болган кийиниу мадиниятына тууры келетугын мууапык ис кыган боламыз. Биз миллий кадириятларымызды жогалытпастан кийиниу мадиниятымызды шырайлы хам гоззал болыуына ерисиуимиз керек.

Нокис Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруний

орта арнаўлы ислам билим журты оқытыўшысы Н.Муратбаев


  • Автор: Админ
  • 15 Октябрь 2020
  • 0
  • 22

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси